Wolna Palestyna

16/06/2010

Apele palestyńskiego społeczeństwa obywatelskiego o BDS wobec Izraela

Filed under: Uncategorized — Wolna Palestyna @ 20:44

Apel palestyńskiego społeczeństwa obywatelskiego o bojkot, wycofanie inwestycji oraz sankcje wobec Izraela obowiązujące do chwili zastosowania przez Izrael prawa międzynarodowego oraz powszechnych praw człowieka.

W rok od historycznego rozstrzygnięcia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (2004 r.) – zgodnie z którym budowa muru na okupowanych ziemiach palestyńskich jest nielegalna – Izrael kontynuuje jego budowę. Po 38 latach okupacji Zachodniego Brzegu Jordanu (w tym Wschodniej Jerozolimy), Strefy Gazy i syryjskiej części wzgórz Golan, Izrael w dalszym ciągu rozbudowuje kolonie żydowskich osadników. Bez porozumienia z drugą stroną zajął Wschodnią Jerozolimę i wzgórza Golan, obecnie zaś – poprzez budowę muru – de facto anektuje znaczne obszary Zachodniego Brzegu. Izrael przygotowuje się – pod przykrywką przewidzianego jednostronnego wycofania się ze Strefy Gazy – także do rozszerzenia swoich osad na Zachodnim Brzegu Jordanu. W 57 lat po tym, jak państwo Izrael ukonstytuowało się w głównej mierze na ziemiach oczyszczonych z zamieszkujących je Palestyńczyków, większość tychże ma status uchodźcy, w przeważającej części – bezpaństwowca. Ponadto niezmiennie trwa system dyskryminacji rasowej wprowadzonej przez Izrael w stosunku do swych własnych obywateli arabskich pochodzenia palestyńskiego.

Zważywszy na ustawiczne naruszanie przez Izrael prawa międzynarodowego,

Zważywszy iż od roku 1948 setki rezolucji ONZ potępiły jego politykę kolonialną i dyskryminacyjną, uznając ją za nielegalną, jak też wzywały do natychmiastowych, proporcjonalnych i skutecznych reparacji,

Zważywszy iż wszelkie międzynarodowe działania oraz inicjatywy pokojowe jak dotąd nie doprowadziły do przekonania Izraela lub zmuszenia go, by podporządkował się prawu humanitarnemu, przestrzegał podstawowe prawa człowieka, jak również zakończył okupację oraz ucisk narodu Palestyny,

Biorąc pod uwagę fakt, iż pośród społeczności międzynarodowej świadome kobiety i mężczyźni od lat biorą na siebie moralną odpowiedzialność za zwalczanie niesprawiedliwości, czego wyrazem była walka o zniesienie apartheidu w Południowej Afryce prowadzona różnymi formami bojkotu, wycofania inwestycji i sankcji,

Czerpiąc inspirację z walki społeczeństwa południowoafrykańskiego przeciw apartheidowi,

W duchu międzynarodowej solidarności, spójności moralnej i oporu przeciw niesprawiedliwości i uciskowi,

My, przedstawiciele cywilnej części społeczeństwa palestyńskiego wzywamy międzynarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz świadome kobiety i mężczyzn z całego świata do wprowadzenia zdecydowanego bojkotu oraz zastosowania inicjatyw wycofania inwestycji w stosunku do Izraela podobnych do tych, jakie były skierowane przeciw RPA w epoce apartheidu. Prosimy o wywieranie presji na rządy swoich krajów, by narzuciły embargo i sankcje wobec Izraela. Wzywamy także świadomych Izraelczyków, by wspierali nasz apel w imię sprawiedliwości oraz prawdziwego pokoju.

Te pokojowe działania, mające na celu wywarcie presji na Izrael, winny być stosowane do czasu, gdy państwo to uzna niepodważalne prawo Palestyńczyków do samostanowienia i zacznie w całości respektować prawa międzynarodowe poprzez:

1. Zakończenie okupacji oraz kolonizacji wszystkich ziem arabskich i zlikwidowanie muru,

2. Przyznanie obywatelom palestyńskim podstawowego prawa do równości,

3. Przestrzeganie, ochronę i wsparcie prawa uchodźców palestyńskich do powrotu do domów, zgodnie z rezolucją ONZ nr 194.

Zatwierdzone przez:

Partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia, ugrupowania i organizacje palestyńskie reprezentujące trzy grupy tworzące wspólnie partię ludu Palestyny: uchodźców palestyńskich, Palestyńczyków pod okupacją i palestyńskich obywateli Izraela.

BDSmovement.net, 9 lipca 2005 r.

Apel o bojkot akademicki i kulturalny Izraela

Zważywszy na fakt, iż kolonialny ucisk wywodzący się z syjonistycznej ideologii, jakiemu Izrael poddaje naród palestyński, obejmuje:

– uchylanie się od odpowiedzialności za Nakbę – zwłaszcza za fale czystek etnicznych i grabieży, leżące u podstaw kwestii palestyńskiej, a w rezultacie odmowę uznania niezbywalnych praw uchodźców i osób wysiedlonych, uprawnień określonych i chronionych prawem międzynarodowym,

– okupację wojskową i kolonizację Zachodniego Brzegu Jordanu (w tym Wschodniej Jerozolimy) od 1967r., stanowiącą pogwałcenie prawa międzynarodowego i rezolucji ONZ,

– wprowadzenie systemu dyskryminacji rasowej i segregacji palestyńskich obywateli Izraela, porównywalnego do dawnego systemu apartheidu w RPA,

Zważywszy iż izraelskie instytucje akademickie (w przeważającej części kontrolowane przez państwo), jak też większość intelektualistów i pracowników izraelskich szkół wyższych bezpośrednio przyczyniają się do podtrzymania, obrony i usprawiedliwiania opisanych wyżej form ucisku czy też uczestniczy w nich przez milczącą akceptację,

Zważywszy na fakt, iż wszelkie dotychczasowe międzynarodowe interwencje nie zmusiły Izraela do przestrzegania praw człowieka czy do położenia kresu uciskowi narodu palestyńskiego, ucisku który przejawia się w różnych formach, w szczególności w oblężeniu, bezwzględnym zabijaniu, niszczeniu, budowie rasistowskiego muru,

Biorąc pod uwagę fakt, iż pośród międzynarodowej wspólnoty uniwersyteckiej i intelektualnej świadome kobiety i mężczyźni od lat biorą na siebie moralną odpowiedzialność za zwalczanie niesprawiedliwości, czego wyrazem była walka o zniesienie systemu podziału rasowego w Południowej Afryce prowadzona różnymi formami bojkotu,

W świadomości tego, iż rozwój ruchu mającego na celu międzynarodowy bojkot Izraela wymaga określenia jego głównych kierunków,

W duchu międzynarodowej solidarności, spójności moralnej i oporu przeciw niesprawiedliwości i uciskowi,

My, pracownicy akademiccy i intelektualiści palestyńscy wzywamy naszych kolegów z międzynarodowej wspólnoty do bojkotu wszelkich izraelskich instytucji szkolnictwa wyższego i kultury, by w ten sposób uczestniczyli w walce, która przyniesie kres okupacji izraelskiej, kolonizacji oraz apartheidowi przez:

– powstrzymanie się przed wszelkiego rodzaju i w jakiejkolwiek formie współpracą uniwersytecką i kulturalną, współpracą czy partnerskimi projektami z instytucjami izraelskimi,

– wspieranie, na szczeblu krajowym i międzynarodowym, całkowitego bojkotu instytucji izraelskich, w tym zawieszenie jakichkolwiek form finansowania i subwencjonowania tych instytucji,

– zachęcanie do wycofywania inwestycji i zobowiązań wobec Izraela ze strony międzynarodowych instytucji akademickich,

– działania na rzecz potępienia polityki Izraela poprzez nakłanianie stowarzyszeń i organizacji uniwersyteckich, zawodowych czy kulturalnych do przyjęcia rezolucji,

– bezpośrednie wspieranie palestyńskich instytucji akademickich z zastrzeżeniem, iż ewentualne partnerstwo tych instytucji z ich odpowiednikami izraelskimi nie będzie warunkiem wyraźnym czy dorozumianym uzyskania takiego wsparcia.

Zatwierdzone przez:

Palestyńską Federację Związków Zawodowych Profesorów i Pracowników Uniwersyteckich, Powszechną Palestyńską Federację Związków Zawodowych, ugrupowanie palestyńskich organizacji NGO, Federację Nauczycieli Zachodniego Brzegu Jordanu, Federację Pisarzy Palestyńskich, Palestyńską Ligę Artystów, Federację Dziennikarzy Palestyńskich, Powszechną Unię Kobiet Palestyńskich, Stowarzyszenie Prawników Palestyńskich oraz dziesiątki innych federacji, stowarzyszeń palestyńskich i organizacji obywatelskich.

Pacbi.org, 21 grudnia 2008r.

Za: kampania-palestyna.pl

Reklamy
TrackBack URI

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: